Pirmdiena,
2020.gada 25.maijs
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Vispārīgā informācija

2004.-2009.gada periods

Eiropas valstu sadarbībai tirdzniecības jomā tika izveidota Eiropas Ekonomikas zona (EEZ). EEZ līgums stājās spēkā 1994.gada 1.janvārī. Šobrīd EEZ veido 25 ES dalībvalstis un trīs EEZ EBTA valstis: Islande, Lihteinšteina un Norvēģija.

Saskaņā ar EEZ paplašināšanās līgumu divi jauni finanšu instrumenti bija pieejami vairākām ES dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai: EEZ finanšu instrumentu veidoja Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas iemaksas, bet Norvēģijas finanšu instrumentu pilnībā finansēja Norvēģija.

10 jaunās dalībvalstis saņēma finansējumu no abiem finanšu instrumentiem. EEZ finanšu instrumenta finansējums tika piešķirts arī Grieķijai, Spānijai un Portugālei. Šo ieguldījumu mērķis bija novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un atbalstīt jaunās ES dalībvalstis to centienos pilnvērtīgi piedalīties paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū.

Abu finanšu instrumentu plānošanas termiņš - 5 gadi - sākot no 2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim, savukārt projektus varēja īstenot līdz 2011.gada 30.aprīlim.

Lai nodrošinātu Norvēģijas finanšu instrumenta un EEZ finanšu instrumenta ieviešanu, starp Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku (Norvēģijas finanšu instrumenta gadījumā) un starp Islandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku (EEZ finanšu instrumenta gadījumā) 2004.gada decembrī tika parakstīti Saprašanās memorandi.

Donorvalstu 2011.gada atskaite par paveikto EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanā visās Saņēmējvalstīs

Informatīvais izdevums "Ieguldījums cilvēkos. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projekti Latvijā 2004.-2009.gadā / Investing in people. EEA and Norway grants projects in Latvia 2004-2009".

Prioritārās jomas

Latvijas prioritātes EEZ finanšu instrumentam tika noteiktas EEZ finanšu instrumenta saprašanās memoranda B pielikumā un Norvēģijas finanšu instrumentam - Norvēģijas finanšu instrumenta saprašanās memoranda B pielikumā. Savukārt, Saprašanās memorandu C pielikumos tika minētas īpašās atbalsta formas (skat. Dokumenti).

Latvijas prioritārās sfēras

Finansējums

Latvijai laika periodā no 2004.gada līdz 2009.gadam EEZ finanšu instrumenta ietvaros bija pieejami 19 740 000 EUR, no kuriem 4% tika ieturēti donorvalstu vadības izdevumiem un pēc tam vēl 1,5% tika ieturēti donorvalstu veiktās projektu apstiprināšanas, uzraudzības un pēcnovērtēšanas nodrošināšanai.

Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros bija pieejami 34 020 000 EUR, no kuriem 5% tika ieturēti donorvalsts vadības izdevumiem un pēc tam vēl 1,5% tika ieturēti donorvalsts veiktās projektu apstiprināšanas, uzraudzības un pēcnovērtēšanas nodrošināšanai.

Līdz ar to individuālo projektu, programmu un grantu shēmu ieviešanai pieejamais finansējums no EEZ finanšu instrumenta bija 18 666 144 EUR (13 118 641 LVL), bet no Norvēģijas finanšu instrumenta - 31 834 215 EUR (22 373 214 LVL), kopsummā no abiem finanšu instrumentiem – 50 500 359 EUR (35 491 854 LVL).

Piešķīrums (EUR)

  EEZ finanšu instruments Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments Kopā
Kopējais piešķīrums 19 740 000 34 020 000 53 760 000
Donorvalstu vadības izdevumi (NOR-5%; EEA-4%) 789 600 1 701 000 2 490 600
Donorvalstu izmaksas projektu apstiprināšanas, uzraudzības un pēcnovērtēšanas nodrošināšanai (1.5%) 284 256 484 785 769 041
Individuālo projektu, programmu un grantu shēmu ieviešanai pieejamais finansējums 18 666 144 31 834 215 50 500 359


Īpašās atbalsta formas (Saprašanās memorandu C pielikumi)

Nosaukums EEZ finanšu instruments Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments Kopā
Pieejamā summa, EUR Pieejamā summa, EUR
NVO grantu shēma 2 517 145 2 510 106 5 027 251
Stipendiju grantu shēma 745 811 745 812 1 491 623
Tehniskās palīdzības fonds 580 998 580 997 1 161 995
Projektu sagatavošanas fonds 227 985 227 985 455 970
Īstermiņa ekspertu fonds - 1 097 230 1 097 230
Īpašās atbalsta formas kopā 4 071 939 5 162 130 9 234 069


Individuālo projektu prioritārās sfēras (Saprašanās memorandu B pielikumi)

Prioritāte EEZ finanšu instruments Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments Kopā % no abiem instrumentiem pieejamajiem līdzekļiem
Pieejamā summa Pieejamā summa
Vides aizsardzība 1 778 858 1 147 702 2 926 560 8,99
Ilgtspējīga attīstība 1 625 546 769 304 2 394 850 7,36
Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana 2 027 327 782 421 2 809 748 8,63
Veselība 2 415 559 1 657 197 4 072 756 12,51
Bērni ar īpašām vajadzībām 1 049 091 489 093 1 538 184 4,72
Cilvēkresursu attīstība un izglītība 1 116 096 2 621 690 3 737 786 11,48
Šengena - 2 881 158 2 881 158 8,85
Tieslietas - 6 651 429 6 651 429 20,43
Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība - 5 547 011 5 547 011 17,03
Visas prioritātes kopā 10 012 477 22 547 005 32 559 482 100,00


Programmas un grantu shēmas (Saprašanās memorandu B pielikumi)

Prioritāte EEZ finanšu instruments Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments Kopā
Pieejamā summa Pieejamā summa
Akadēmiskie pētījumi 450 254 - 450 254
Pārrobežas sadarbība - 2 329 890 2 329 890
Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un integrācijas veicināšana sabiedrībā 650 000 - 650 000
Vides politikas integrācijas programma Latvijā 3 481 412 - 3 481 412
Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā - 1 795 068 1 795 068
Programmas un grantu shēmas kopā 4 581 666 4 124 958 8 706 624

Pēdējās izmaiņas:
2012.gada 10.jūlijā

© Finanšu ministrija