Pirmdiena,
2020.gada 25.maijs
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Divpusējās sadarbības fonds

 

DSF mērķis

Stiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un donorvalstīm (Norvēģija, Lihtenšteina, Islande).

DSF pieejamais finansējums 1 342 000 EUR, par kura piešķiršanu lemj DSF Komiteja.
Finansējuma atbalsts vienai iniciatīvai Ne mazāk kā 10 000 EUR un ne vairāk kā apt. 50 000 EUR.
Granta apjoms 100%
Izdevumu/aktivitāšu attiecināmības periods Līdz 30.04.2025. (No brīža, kad noslēgta vienošanās starp Finanšu ministriju un iniciatīvas īstenotāju).
Iniciatīvas īstenotājs Jebkura Latvijas vai donorvalstu institūcija vai privāto tiesību juridiska persona.
Divpusējā sadarbība

Iniciatīvu īsteno sadarbībā ar vismaz vienu donorvalstu partneri vai, ja iniciatīvu īsteno donorvalstu institūcija, tad sadarbībā ar vismaz vienu Latvijas partneri.

Partneris var būt fiziska vai juridiska persona, kas iesaistās iniciatīvas aktivitāšu plānošanā un īstenošanā.

Iniciatīvas īstenotājs to iesniedz izskatīšanai tikai tad, kad iniciatīvas īstenotājam jau ir nodibināta vēlamā partnerība un iniciatīva ir sagatavota sadarbībā ar donorvalsts partneri un ar to saskaņota.

Iniciatīvas aktivitātes (piemēri)
 • divpusējās sadarbības pasākumi, kas nav saistīti ar kādu konkrētu EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta programmu (Finansējums);
 • tehniskā sadarbība un ekspertu apmaiņa, prakse;
 • kapacitātes stiprināšana un īstermiņa apmācības, kursi;
 • darba grupas, konferences un semināri kopējo interešu jautājumos;
 • mācību braucieni un vizītes;
 • datu vākšana, ziņojumu, pētījumu un publikāciju sagatavošana un publicēšana;
 • izstāžu un kampaņu organizēšana.
Prioritārās jomas Plānotās jomas, atbilstoši DFS Komitejā apstiprinātajam DFS darba plānam:
 1. izglītība un pētniecība (sadarbība starp augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūtiem un bibliotēkām; cilvēku savstarpējie kontakti, sadarbība domnīcu ietvaros, jaunatnes attīstība; neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu un to lietotprasmes attīstība, pētniecība drošības politikas jomā);
 2. māksla un kultūra (kultūras pieredzes apmaiņa, izstādes, koncerti, kultūras dienas, kultūras mantojuma saglabāšana; latviešu literatūras tulkošana un popularizēšana; Latvijas simtgades svinības);
 3. pašvaldību sadarbība (“dvīņu pilsētas”, konferences un cita veida tīklu veidošana un ideju apmaiņa starp pašvaldībām);
 4. uzņēmējdarbības attīstības un divpusējai sadarbības veicināšanas pasākumi (konferences un cita veida tīklu veidošana un ideju apmaiņa starp organizācijām);
 5. divpusējās sadarbības veicināšanas pasākumi (finanšu instrumentu pasākumi un citi pasākumi, piemēram, sarunu festivāla LAMPA ietvaros, Norvēģijas dienas Latvijā u.c.);
 6. atklātības un demokrātiskas līdzdalības veicināšana.
Iniciatīvas iesniedzējs apstiprināšanai DFS komitejā DFS komitejas pārstāvji:
 1. vadošās iestādes (Finanšu ministrijas);
 2. Latvijas Ārlietu ministrijas;
 3. Norvēģijas vēstniecības Rīgā;
 4. Islandes vēstniecības Helsinkos;
 5. Lihtenšteinas vēstniecības Briselē.

Infografika

Lai nacionālā līmenī nodrošinātu DSF iniciatīvu pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu apspriešanu ar sociālajiem un sadarbības partneriem pirms to iesniegšanas DSF komitejā, vadošā iestāde saskaņā ar 13.11.2018. apstiprinātajiem MK vadības noteikumiem "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda vadības noteikumi" izveidoja DSF konsultatīvo darba grupu. Tā darbojas saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu nolikumu un rīkojumu. Tās sastāvā ir nozaru ministriju, Valsts kancelejas, sociālo un sadarbības partneru (lielākās darba devēju, darba ņēmēju, uzņēmēju un pašvaldības pārstāvošās nevalstiskās organizācijas - Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija), Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes un vadošās iestādes pārstāvji. DSF konsultatīvās darba grupas mērķis ir izdiskutēt un sniegt viedokli par vadošajā iestādē saņemtajiem iniciatīvu priekšlikumiem, kā arī dot iespēju šīs darba grupas pārstāvjiem sniegt priekšlikumus iniciatīvām. Vadošā iestāde DSF konsultatīvajā darba grupā izskatītās iniciatīvas pirms to iesniegšanas DSF komitejā iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā.

DSF saistošie dokumenti:

 1. Donorvalstu "Divpusējās sadarbības vadlīnijas"  (09.02.2017.)
 2. 13.11.2018. MK noteikumi Nr.683 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības noteikumi"
  (skat. V.sadaļu "Finanšu instrumentu tehniskās palīdzības un divpusējā sadarbības fonda ieviešana")
 3. DSF līgums starp donorvalstīm un vadošo iestādi (12.12.2018.)
 4. DSF darba plāns (angļu valodā) (15.01.20120.)
 5. DSF Konsultatīvā darba grupa:
 6. Pieteikuma veidlapas:
  1. Stratēģiskās iniciatīvas pieteikums(08.05.2020.)
  2. Programmas jomas iniciatīvas pieteikums programmu apsaimniekotājiem (papildus finansējumam)(Donorvalstu "Divpusējās sadarbības vadlīnijas" 4.pielikums)(02.07.2019.)
 7. Stratēģisko iniciatīvu informatīvais materiāls (03.07.2019.)
 8. Stratēģiskās iniciatīvas līgums (paraugs) (09.05.2019.)
 9. Vadošās iestādes DSF iniciatīvas pārbaudes lapa (metodiskais materiāls) (7.10.2019.)
 10. Pārskatu veidlapas:
  1. Stratēģisko iniciatīvu īstenotājiem (03.07.2019.)
  2. Pārskata veidlapa par DSF iniciatīvu īstenošanu un veiktajiem izdevumiem programmā (programmu apsaimniekotājiem) (30.03.2020.)
 11. Ieteikumi zvērināta revidenta atlases procesa nodrošināšanai, darba uzdevuma noteikšanai zvērinātajam revidentam vai iestādes iekšējā audita struktūrvienībai (16.09.2019.)

 

DSF komitejas sanāksmes

 

DSF konsultatīvās darba grupas sanāksmes

 

DSF komitejā apstiprinātās iniciatīvas

Nr. Nosaukums Īstenotājs Partneris(i) Īstenošanas periods Apstiprināšanas datums Finansējums, euro
Atlikušais finansējums 680 696
EEZ finanšu instrumenta saprašanās memoranda B pielikumā iepriekš noteiktā iniciatīva
 1. Izturētspējīgas un informētas mediju telpas attīstīšana Baltijas valstīs Baltijas Mediju izcilības centrs

1)Norvēģijas Žurnālistikas institūts

2)Norvēģijas mediju organizācija “Faktisk.no”

2019.gada aprīlis – 2022.gada marts

18.01.2019. 400 000
Pieejamais finansējums 1 342 000
2. 3D skenēšana un jaunās tehnoloģijas kultūras mantojuma pārvaldībā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Norvēģijas Kultūras mantojuma direktorāts

2019.g.maijs -2025.g.aprīlis

    18.01.2019.

126 606
 3. Dalība sarunu festivālā "LAMPA" Finanšu ministrija Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā

2019.g.jūnijs -2024.g.jūnijs

05.04.2019. 90 000
 4. Norvēģijas un Baltijas pētniecības tīkls. Kritiskā infrastruktūra: institucionālā koordinācija un politikas prioritātes Latvijas Ārpolitikas institūts

1) Norvēģijas Starptautisko lietu institūts

2) Igaunijas Ārpolitikas institūts/ Starptautiskais aizsardzības un drošības centrs

3) Viļņas Universitātes Starptautisko attiecību un politiskās zinātnes institūts (IIRPS VU) (Lietuva).

2019.gada jūlijs  -  2020.decembris

 

  18.07.2019. 187 000
5. Starptautisku konferenču cikls ar Norvēģijas un Latvijas ekspertu dalību par korekcijas dienestiem aktuāliem jautājumiem Tieslietu ministrija

Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāts

2019. gada oktobris – 2025. gada marts

19.09.2019. 98 700
6. Sabiedrības noturības veidošana, izmantojot pārbaudītus zināšanu avotus: Latvijas - Norvēģijas enciklopēdijas pieeja Latvijas Nacionālā bibliotēka

Store Norske Leksikon of Norway

2020. gada septembris – 2021. gada novembris

15.01.2020. 52 801
7. Tiltu veidošana starp Latvijas un Norvēģijas demokrātijas festivāliem un pašvaldībām

Nodibinājums "Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS"

Arendalsuka, Cēsu pašvaldība, Arendal pašvaldība

2020.gada maijs – 2022.gada decembris

15.01.2020.   56 200
8. Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei**

Latvijas Republikas Valsts kanceleja

Citizens Foundation in Iceland , Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"

2020.gada jūnijs – 2021.gada decembris

n/a 49 997

** Iniciatīva ir iekļauta Finanšu ministrijas pusgada informatīvajā ziņojumā par Kohēzijas politikas ES fondu investīciju aktualitātēm, par ko Ministru kabinets 24.03.2020. ir pieņēmis pozitīvu lēmumu, atbalstot šīs iniciatīvas tālāku virzību izskatīšanai DSF komitejā, kas plānota indikatīvi š.g. 2.ceturksnī.

Pēdējās izmaiņas:
2020.gada 20.maijā

© Finanšu ministrija